Od histórie po súčasnosť

Detský domov Remetské Hámre vznikol v roku 1997 z pôvodného dojčenského ústavu pre deti od O do 3 rokov, prechodom z rezortu zdravotníctva do rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho zriaďovateľom je ÚPSVaR v Košiciach ako určený úrad. Do roku 2OO1 DeD zabezpečoval starostlivosť 40 deťom vo veku od O do 6 rokov v klasickom internátnom type. Po transformačných zmenách , realizovaných do roku 2007 sa starostlivosť poskytovala v troch samostatných skupinách a sieti 7 profesionálnych rodinách.

Od 01.01.2011 bol Detský domov Remetské Hámre zlúčený s Detským domovom Koromľa. Detský domov Koromľa bol zrušený a jeho nástupníckou organizáciou sa stal Detský domov Remetské Hámre. V DeD sa od 1.1.2011 začala poskytovať  ústavná starostlivosť 90 deťom v 7 samostatných skupinách a 13 profesionálnych rodinách. Spolu je zamestnaných 66 zamestnancov, z toho 13 profesionálnych rodičov.

Celkový transformačný proces bol ukončený dňom 31.12.2015, kedy v DeD bola ukončená rekonštrukcia financovaná zo zdrojov EU a tak sa stal detský domov plne deinštitucionalizovaný. Zo zdrojov EU boli financované rozsiahle rekonštrukcie piatich rodinných domov a výstavba jedného rodinného domu. Súčasťou transformačného procesu boli aj organizačné zmeny ktoré sa realizovali v I. štvrťroku 2016. Detský domov Remetské Hámre  tak do 1.4.2016 poskytuje starostlivosť 80 deťom s počtom zamestnancov 70. Starostlivosť je zabezpečované v šiestich skupinách – výlučne v rodinných domoch a to obciach Koromľa, Remetské Hámre a v meste Sobrance a v sieti trinástich profesionálnych rodinách.