Od histórie po súčasnosť

Detský domov Remetské Hámre vznikol v roku 1997 z pôvodného dojčenského ústavu pre deti od O do 3 rokov, prechodom z rezortu zdravotníctva do rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Do roku 2001 CDR zabezpečoval starostlivosť 40 deťom vo veku od 0 do 6 rokov v klasickom internátnom type.

Po transformačných zmenách, ktoré boli v detskom domove  ukončené v roku 2008, bola starostlivosť deťom vo vekovej kategórii od 0 do 18 až 25 rokov zabezpečovaná v 3 samostatných skupinách rodinného typu a v sieti profesionálnych rodín.

Od 01.01.2011 bol Detský domov  Remetské Hámre zlúčený s Detským domovom Koromľa. Detský domov Koromľa bol zrušený a jeho nástupníckou organizáciou sa stal Detský domov Remetské Hámre. V Detskom domove Remetské Hámre sa od 1.1.2011 začala poskytovať  ústavná starostlivosť 90 deťom v 7 samostatných skupinách a 13 profesionálnych rodinách.

Celkový transformačný proces bol ukončený dňom 31.12.2015, kedy v DeD bola ukončená rekonštrukcia financovaná zo zdrojov EU a tak sa stal DeD Remetské Hámre plne deinštitucionalizovaný. Zo zdrojov EU boli financované rozsiahle rekonštrukcie piatich rodinných domov a výstavba jedného rodinného domu. Starostlivosť je zabezpečovaná v šiestich skupinách – výlučne v rodinných domoch a to obciach Koromľa, Remetské Hámre a v meste Sobrance a v sieti 13 profi rodinách.

Od 01.01.2019 sa zmenil názov zariadenia na Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre.

V súčasnosti je starostlivosť poskytovaná deťom od 0 do 18 rokov v 6 samostatne usporiadaných skupinách a v 13 profesionálnych náhradných rodinách. Naše CDR poskytuje samostatné  priestory max. pre 5 mladých dospelých. 

Kapacita detí v Centre pre deti a rodiny Remetské Hámre je 78 detí, z čoho 24 detí je možné umiestniť v profesionálnych náhradných rodinách a centrum disponuje 5 samostatnými priestormi pre mladých dospelých.

Celkový počet zamestnancov CDR je 73. V samostatných usporiadaných skupinách výchovnú činnosť zabezpečujú 3 vychovávatelia,  2 pomocní vychovávatelia a 1 pomocný  vychovávateľ s ekonomickou agendou. V špecializovaných samostatných usporiadaných skupinách  výchovnú činnosť zabezpečujú 3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia a 1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou. Sieť profesionálnych náhradných rodín tvoria profesionálni náhradní rodičia, ktorí poskytujú starostlivosť  ustanovenému počtu detí a MD v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je PNR vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom,  v mieste svojho  trvalého bydliska. Odborný tím CDR tvoria: vedúca úseku starostlivosti o deti, sociálni pracovníci, psychológovia a špeciálny pedagóg.

Naše centrum, ako z mála na Slovensku poskytuje starostlivosť deťom, ktoré sú ťažko zdravotne poskytnuté. Ide o deti s viacnásobný postihom a to s kombináciou telesného a duševného postihnutia. Pre tieto umiestnené deti centrum zabezpečuje pravidelnú rehabilitáciu a starostlivosť podľa špecifických potrieb umiestnených detí. Takéto deti majú často kombináciu viacerým porúch a postihnutí.  Po dovŕšení 18 veku života a po ukončení ústavnej starostlivosti v zmysle planých predpisov centrum ďalej zabezpečuje umiestnenie takýchto deti do zariadení DSS.  

Centrum poskytuje ambulantnú a terénnu formu práce s klientom. Ambulancia je zriadená v Sobranciach.

Centrum pre deti a rodiny  Remetské Hámre vykonáva opatrenia:

1. Pobytovou formou (v zmysle § 46)  pre:

 • dieťa na základe, rozhodnutia súdu  /„pobytové opatrenie súdu“/:
 • o nariadení ústavnej starostlivosti,
 • o nariadení neodkladného opatrenia,
 • o uložení výchovného opatrenia.
 • plnoletú fyzickú osobu, 

ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa,

Pobytové opatrenia súdu sú vykonávané v:

 • profesionálnej náhradnej rodine – dieťa do šiestich rokov veku musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra zaradené do PNR okrem dieťaťa,
 • ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť,
 • ktoré je umiestnené na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,
 • z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb,
 • samostatne usporiadaných skupinách – zriadených v RD, so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom a s ustanoveným počtom detí a MD,  
 • špecializovanej samostatnej skupine pre deti s  postihnutím /s opatrovateľskou  starostlivosťou/  –  na základe vyjadrenia  posudkového lekára (podľa osobitného predpisu),  ak ide o dieťa vzhľadom na jeho zdravotný stav, ktorému je potrebné poskytovať osobitnú starostlivosť v ŠSS:

– s mentálnym postihnutím,

– s telesným postihnutím,

– s kombináciou postihnutí.

 • špecializovanej samostatnej skupiny pre deti s duševnou poruchou –  dieťana základe lekárskeho posudku (podľa osobitného predpisu),

2. Ambulantnou alebo terénnou formou podľa programu centra pre:

 1. dieťa
 2. na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
 3. na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) o uložení ambulantného výchovného opatrenia, a ak je to účelom  ambulantného  výchovného opatrenia, tak aj pre rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará  o dieťa,
 4. plnoletú fyzickú osobu podľa § 44a,

ak orgán SPODaSK pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti (ďalej len „NOS“), pestún alebo poručník, ktorý sa osobne stará o dieťa, potrebuje odbornú pomoc na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa, navrhne tejto fyzickej osobe poskytnutie alebo zabezpečenie poskytnutia sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva

 • rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
 • mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti.